Sobre Mi

Perfil

Em dic Francesc Pardo i Camps, soc fill de Reus, vaig fer el batxillerat al col·legi Nª. Sra. de la Mercè de Montblanc, desprès vaig cursà COU al col·legi La Salle de Reus des de on vaig fer cap a la Universitat Autònoma de Barcelona assolint la llicenciatura en Medicina i Cirurgia General i posteriorment l’especialitat de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.

Durant la meva época escolar i universitària vaig practicar diferents esports (futbol, ham-bol, hoquei patins) fins arribar a fundar el equip sènior de hoquei patins de Vilaseca-Salou i creant, posteriorment, el Servei Mèdic del primer equip de hoquei patins del Reus Deportiu. També he dedicat força temps a tractar patologies d’altres esports i que afecten a professionals ben reconeguts.

Una etapa molt feliç de la meva vida professional va ésser aquella en que el Professor Domènech Mateu em va deixar treballar en la seva càtedra d’anatomia humana on, tutelat per el Professor Alfonso Rodríguez, vaig aprendre a fer dissecció i obtenir dades que em permeteren fer presentacions a congressos de COT en nom de la seva càtedra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Després de passar un període a l’hospital Gómez Ulla de Madrid i de col·laborar amb la Sanitat Pública del Principat d’Andorra vaig desenvolupar una tasca laboral en el món de la medicina del treball. En els últims anys m’he dedicat a fer medicina assistencial, pública i privada, en l’àmbit de les ciutats de Reus i Tarragona

En l’actualitat estic molt centrat en els estudis de recerca biomèdica,porto desde l’any 2010 treballant amb el Plasma Ric en Plaquetes (PRP), contribuint en la seva difusió, i col·laborant amb la Clínica Podològica de la Universitat Complutense de Madrid.

El 22 de gener de 2016 vaig llegir la meva Tesis Doctoral a la Universitat Complutense de Madrid obtenint la qualificació de Excel·lent Cum Lauda i vull aprofità aquestes línies per expressar la meva màxima gratitud a la meva dona, la Dolors Bosch, i al nostre fill Francesc per el gran ajut humana i científic que m´han  donat en tot moment, gràcies al qual he pogut obtenir el grau de Doctor. Gràcies Dolors, gràcies Francesc.

També os vull fer partícips de que des de el Curs  Acadèmic 2016-2017 soc professor de postgrau de la Universitat Europea de Madrid

 

 Me llamo Francesc Pardo i Camps, nací en Reus, cursé los estudios de bachillerato en el colegio Nª Sra. de la Merced de Montblanc, cursé COU en el colegio la Salle de Reus, después asistí a la Universidad Autonoma de Barcelona obteniendo la licenciatura en Medicina y Cirugía General y posteriormente la especialidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica.

Durante mi epoca escolar y universitaria practiqué diversos deportes (futbol, handbol, hoquei patines) hasta llegar a fundar el equipo senior de hoquei patines de Vilaseca-Salou y creando, posteriormente, el Servicio Medico del primer equipo de hoquei patines del equipo Reus Deportiu. También he dedicado bastante tiempo a tratar patologías de otros deportes y que afectan a profesionales bien reconocidos.

Una etapa muy feliz de mi vida profesional fue aquella en la que el Profesor Domènech Mateu me dejó trabajar en su cátedra de anatomía humana donde, tutelado por el Profesor Alfonso Rodríguez, aprendí a hacer disecciones y obtener datos que me permitieron hacer presentaciones en congresos COT en nombre de su cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Después de pasar un periodo en el hospital Gómez Ulla de Madrid y de colaborar con la Sanidad Publica del Principado de Andorra desarrolle una tarea laboral en el mundo de la medicina del trabajo. En los ultimos años me he dedicado a hacer medicina asistencial, publica y privada, en el ambito de Reus y Tarragona

En la actualidad estoy muy centrado en los estudios de búsqueda biomedica, desde el año 2010 que estoy trabajando con el Plasma Rico en Plaquetas ( PRP ), contribuyendo en su difusión, y colaborando con la Clínica Podològica de la Universidad Complutense de Madrid.

El 22 de enero del 2016 lei mi Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de Madrid obteniendo la calificacion de Excelente Cum Lauda y quiero aprobechar estas lineas para expresar mi maxima gratitud a mi mujer, Dolors Bosch, i a nuestro hijo Francesc por la gran ayuda humana y cientifica que me han dado en todo momento, gracias al cual he obtenido el grado de Doctor. Gracias Dolors, gracias  Francesc.

Tambien os quiero hacer participes  de que desde el curso academico 2016-2017 soy profesor de postgrado en la Universidad Europea de Madrid

 

My name’s Francesc Pardo i Camps, I was born in Reus and I studied in Nº Sra de la Merce in Montblanc and La Salle in Reus, after that I went to the University Autonoma of Barcelona to study Medicine and Cirugy and the specialty of Traumatology and Orthopedic Cirurgy.

During my time in the school and the university I play some sports like football, handball and hockey. Finally I founded the senior team of hokey in Vilaseca-Salou, after that, I created the medical service in the hokey team of Reus Deportiu. I worked with the treatment of some pathologies concerning other sports.

One of the best moments in my professional career was when I was working with Mr Domenech Mateu in his catedra of human anatomy.

After a period in Gomez Ulla hospital in Madrid and some collaborations with the Public health-care of the Principado de Andorra, I worked in the occupational medicine in Reus and Tarragona.

Nowadays, I am focus in biomedical studies, I have been working with Plasma Rico en Plaquetas since 2010, helping with the diffusion and working with the Clinica Podologica de la Universidad Complutense de Madrid

On the 22nd of January 2016 I readed my Doctoral Thesis at the Universidad Complutense de Madrid obtaining the qualification of Excellent Cum Lauda and I want to use these lines to express my maximum gratitude to my wife, Dolors Bosch and our son Francesc for the great human help and scientific , thanks to them I have obtained the degree of Doctor. Thanks Dolors, thanks Francesc.

I also want to make you participate that since the academic year 2016-2017 I am a postgraduate professor at the Universidad Complutense de Madrid